POLICY/KVALITET

GBG Lego Industri ABs verksamhet omfattar tillverkning av balk-och stålkonstruktioner, tankar för såväl mindre som större projekt inom den marina sektorn samt övrig industri. Vår målsättning är att tillverka och leverera kompletta enheter enligt kundens specifikationer och uppfylla kraven enligt gällande normer, där vår unika produktkunskap och vårt servicekunnande utgör hörnstenarna.

Vi ser det som angeläget att prioritera och att kontinuerligt utveckla arbetet med Miljö, Hälsa, Säkerhet och Kvalitet.

Vårt arbetsätt skall vara förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar. Arbetet skall präglas av en helhetssyn och verifieras genom regelbundna revisioner. Vi skall möta eller överträffa de krav med tillämpliga lagar och förordningar som ställs på företaget.

Vår strategi är att upprätthålla hög status vad beträffar arbetstillfredställelse, trivsel i god anda. All personal skall medverka i den systematiska och fortlöpande kvalitetsutvecklningen av verksamheten.

Vi skall sträva efter att alltid prioritera vår verksamhet i alla avseenden med inriktning på kvalitet och säkerhet. Vårt mål är att fortlöpande ta del av framsteg, rön och nyheter samt att applicera detta i vår verksamhet.

Vi skall ställa krav på våra leverantörer och entreprenörer att minst uppfylla de miljö och kvalitetskrav som ställs för respektive verksamhet.

Vi ser det som vår skyldighet att minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomisk rimligt. Utsläpp till den yttre miljön skall vara så lite miljöstörande som möjligt, vilket innebär en strävan mot att använda så lite kemikalier och så väl miljöanpassade kemikalier som möjligt. Vi skall minimera uppkomsten av avfall och källsortera vårt avfall för att säkerställa att återvinningsbart material återvinns.

Vårt sätt att hantera angående miljö-hälsa-säkerhet och kvalitet skall göra att våra kunder, medarbetare och samhället kan ha fullt förtroende för oss.

GBG Lego Industri AB

Jannis Gatziouras

Miljö & Kvalitetssäkringsansvarig